YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞ
28.03.2018

Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23  ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ve  diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan Sözlü Sınav sonuçları ekte gösterildiği şekilde ilan edilmiştir.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 29.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak görev yaptığı birime itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 1 günde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.

Sınavda başarılı olanların kadro hakkından yararlanabilmeleri için,

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan Usul ve Esaslar ekinde yer alan konuya ilişkin örnek dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yayımlanan Usul ve Esaslar ekinde yer alan konuya ilişkin örnek dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek,

En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Yayımlanan Usul ve Esaslar ekinde yer alan örnek sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek,

Öngörülen şartları taşımaya devam etmeleri gerekmektedir.

*Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle ilgili mevzuat hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.

İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları ilan yerleri ve tarihleri için
tıklayınız.

Rss