Teftiş Kurulu Başkanlığı

Görevleri


 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek

2-Teftiş Görevleri;

a.Genel Müdürlük Makamının onayı ile birimleri Genel Müdür adına teftiş etmek,

b.Teftiş sırasında rastlanacak aksaklık, yanlışlık ve sapmalarda ilgililerin uyarılması ve bunların giderilme yol ve yöntemlerinin gösterilmesi suretiyle, işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun duruma getirilmesi ve personelin iş başında eğitilmesini sağlamak,

c.Teftişlerin sonunda rapor düzenlemek ve Genel Müdür’ e sunmak, onaylanan raporları gereği veya bilgi için ilgili birimlere göndermek, sonucu izlemek,

3-İnceleme Görevleri  :

a.Kurum faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerle ilgili Genel Müdürün uygun gördüğü araştırma ve incelemelerde bulunmak,

b.Yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve ihbarlarına ilişkin; Genel Müdürce gerek görülen veya doğrudan başkanlığa intikal eden ve Genel Müdürce onaylanan eylem ve işlemler hakkında soruşturmaya yer olup, olmadığını anlamak için inceleme yapmak, sonucunu Genel Müdür’ ün görüşüne sunmak,

c.Teftişlerde cevaplı rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususlar ile yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve aksaklıklar ile bunların düzeltilmesi yolları hakkında incelemeler yapmak, sonucunu Genel Müdürün görüşüne sunmak.

4-Soruşturma Görevleri  :

a.Genel Müdür’ ün doğrudan isteği veya birimlerin teklifi üzerine ve Genel Müdürün oluru ile soruşturma yapmak,

b.Başkanlığa intikal eden bilgi, belge ve ihbarlara istinaden Genel Müdürden soruşturma onayı istemek.

c.Kurum paraları ile kıymetli evrak, senet ve mallarına karşı işlendiği ihbar edilen suçlar hakkında, suç delillerinin kaybolmasını önlemek üzere, gerekli tedbirleri almak ve durumu hemen Genel Müdüre bildirmek,

5-Teftiş, soruşturma ve inceleme yöntemlerinin etkinliğini artırıcı araştırmalar yapmak, bunlara ilişkin genel esasların geliştirilmesine çalışmak,

6-Teftiş sırasında iş ölçme, iş basitleştirme, rutin yazı ve işlemlerle formların kullanılması veya bunların geliştirilmesine gerek gördüğü ve yönetimin etkinliğini artırıcı nitelikteki görüş ve önerilerini Genel Müdüre sunmak,

7-Çalışmalar sırasında başarıları tespit edilen personelin mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde taltif edilmeleri için teklifte bulunmak,

8-Teftiş, soruşturma ve incelemelere ilişkin rapor, soruşturma dosyası, tutanak ve benzeri belgeleri dosya ve arşiv sistemi esaslarına göre düzenlemek ve muhafaza etmek,

9-Başkanlığın diğer çalışmalarının Teftiş Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmesini sağlamak,

10-Başkanlığın stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

11.Genel Müdürce verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek..

 

 


Adres

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Binası:

Kıbrıs Cad. No:3 P.K.:06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel   : 0 (312) 551 67 47-48/551 67 50-61-62-63

Faks: 0 (312) 551 67 60


Rss