Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
                                                                                   Görevleri

 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

3-Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

4-Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

5-Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

6-Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

7-Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

8-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren kurum bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

9-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

10-Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

11-İlgili mevzuatı çerçevesinde kurum gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

12-Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

13-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak kurumun faaliyet raporunu hazırlamak,

14-Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

15-Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

16-Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

17-Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Genel Müdüre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

18-Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

19-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; Genel Müdürün iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

20-Yazışma, kayıt, dosyalama ve arşiv işlerinde uygulanan teknikleri

takip etmek,

21-Genel Müdürlük mevzuat (yönetmelik, genelge, talimat) sistemini yürütmek,

22-Birimlerle koordine sağlayarak çalışma programı ve iş takvimini hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,

23-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.


Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 62 65 /69

Faks: 0(312) 551 65 64

Rss