Hukuk Müşavirliği

Görevleri


 

1-      Genel Müdürlüğün istediği konularda hukuki görüş bildirmek veya koordine vermek,

2-      Kurumum menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici, hukuki tedbirleri zamanında almak, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkları mer’i mevzuat ve genel hukuk ilkeleri içinde çözüme kavuşturmak,

3-      Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayarak Genel Müdüre önermek,

4-      Kanun tasarılarını Genel Müdürlükçe verilecek esaslara göre hazırlamak, hazırlanmış olanlar hakkında görüş bildirmek,

5-      Yönetmelik ve diğer mevzuat tasarılarını inceleyip görüş bildirmek,

6-      Anlaşma-sözleşme, şartname, protokol, ihbarname vb. belgelerin hazırlanmasına yardım etmek, incelemek görüş bildirmek,

7-      Genel Müdürce verilecek vekaletname ile adli, idari ve mali yargı organları nezdinde; hakemler, resmi ve özel kurul, kurum ve kuruluşlarda, Kurumun taraf olduğu ihtilafları çözümlemek veya çözümlenmesine yardımcı olmak,

8-      Adli, idari ve mali yargı mercileri ile, icra dairelerinden Kuruma yapılan tebliğleri ilgili birimlerle işbirliği yaparak süresi içinde cevaplamak,

9-      Kuruma alınacak taşınmazların tapularının alınması aşamasında yetkili merciler nezdinde gerekli incelemede bulunup, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tapunun alınmasını sağlamak,

10-  Genel Müdürün talimatı üzerine Kurumun taraf olduğu her türlü sözleşme ve hukuki işlemlerin, ilgili kişi veya birimlerle yapılmasına yardımcı olmak,

11-  Kurumun herhangi bir alacağının tahsili veya kurum haklarının korunması için dava veya karşılık davası açmak, icra takibinde bulunmak,

12-  Kurumun zararının bulunması halinde ceza davası açılmasını takip ederek, açılmış olan ceza davalarına Genel Müdürün onayı ile müdahil olarak katılmak,

13-Kurum yararının bulunmadığı hallerde:

-Açılmış davadan veya başlanmış icra takibinden vazgeçilmesi,

-Davanın veya icra takibinin herhangi bir şekilde sulh yoluyla sonuçlandırılması,

-Davanın kabulü,

-İcra takibinin kabulü,

-Kurumun para alacağı olduğu iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin bu isteklerinin kısmen veya tamamen kabulü,

-Her türlü yargı mercii kararlarına karşı temyiz yoluna müracaattan vazgeçilmesi,

hususlarında görüşünü bildirerek, Genel Müdürün onayına sunmak

14-Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini yerine

           getirmek,

15- Biriminin stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçelerini Strateji Geliştirme   

Daire Başkanlığına göndermek,

16- Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 62 48

Faks: 0(312) 551 65 62

 

Rss