İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı

Görevleri


 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Kurumun inşaat, emlak ve yapım işleri ile ilgili; arsa sağlanması, merkez ve taşra taşınmaz malların bakım, onarım, tadilat, güçlendirme vb. işleri, Kurum yatırım programında yer alan inşaatlara ait işlemlerini ilgili mevzuat, bütçe ve Genel Müdürlük prensip kararları doğrultusunda yerine getirmek,

3-Kurum hizmet binaları, yurtları ve sosyal tesis projeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

4-Yurt yapımı, geliştirilmesi, yatırım projeleri, taşınmaz satınalınması, satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak hakkı vb. hakların tesis edilmesi, beş yıla kadar taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi, binaların yurt binası, tesis, kreş vb. hizmet ve sosyal amaçlara tahsis edilmesi ve kamulaştırma iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük kararları doğrultusunda yürütmek,

5-Genel Müdürlük merkezindeki taşınmazların tapu, tescil, yıllık ve periyodik vergi işlemlerinin mevzuatlara göre yerine getirilmesini sağlamak,

6-Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik gereği taşınmazların kaydıyla ilgili işlemlerin Bölge Müdürlükleri ile koordineli yürütülmesini sağlamak,

7- Yatırım programına alınması talebiyle, Kurumumuza iletilen yurt yapım tekliflerinin evrak ve icmal kayıtlarını tutmak, yatırım programına alınmasına karar verilmek üzere üst yöneticinin bilgisine sunmak, programa alınmasına karar verilenlerin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na bildirilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na göndermek,

8-Kalkınma planları, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, yıllık program ve kurum stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda yatırım programını hazırlayarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na iletilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na göndermek, ayrıca yatırım programının yıl içindeki gerçekleşme durumlarını izleyerek (GAP, DAP v.b bölgesel projeler ve eylem planlarına ilişkin raporlar ile Valilikler tarafından istenen yatırım projelerini izleme raporları da dahil) dönemler itibariyle ilgili kamu idarelerine bildirerek konu hakkında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bilgi vermek,

9-Yatırım programında yer alan projelerle ilgili Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ihale talimatları vermek, yatırım ödeneklerinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına gönderilmesi işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

10-Genel Müdürlük lojmanlarının tahsis, tahliye, kira vb. iş ve işlemlerini yürütmek,

11-İhtiyaçları belirlenen yurt tesislerinin günün koşullarına göre modernize edilerek yaptırılması için denetim hizmetlerini yürütmek, yurt tesis hizmet binalarının tadilat ve onarımlarıyla ilgili uygulama projelerini hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak, gelişen mimari teknolojinin takibini, uygulanmasını ve eğitimlerinin yapılmasını sağlamak,

12-Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt binası ve tesislerin, Kurumca belirlenecek proje ve temel standartlar çerçevesinde mülkiyeti kendisine, Kuruma yada hazineye ait olup, Kuruma tahsis edilen taşınmazların üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasını sağlamak,

13-5018 Sayılı Kanun hükümlerine göre verilecek yetki dahilin- deki iş ve işlemleri yürütmek,

14-Başkanlığın stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek,

 

15-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

 

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 65 28

Faks: 0(312) 551 65 88

 

Rss