Büro Müdürlüğü
                                                                                      Görevleri

 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sunmak ve dağıtımını sağlamak, gerektiğinde birimlerce hazırlanan yazıları imzaya sunmak,

3-Genel Müdürlükçe verilen özel ve gizli nitelikte görülen konulara ilişkin yazı taslaklarını, mektup, rapor, şikayet, ihbar vb. yazıların cevaplarını gerekirse ilgili birimlerle de koordine ederek hazırlamak,

4-Bilgi Edinme Hakkı Kanununda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi ilgili mevzuat çerçevesinde başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari tedbirleri almak ve teknik tedbirler hususunda ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

5-Kurumun faaliyetleri hakkında kamuoyunu aydınlatıcı bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden toplamak ve yayımlamak,

6-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili çalışmaları yürütmek, toplantı gündemini hazırlamak, gündemle ilgili yazı ve dokümanları ilgili birimlerden sağlamak,

7-Genel Kurulda alınan kararları başkanlık divanına imzalatarak, kararların ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak,

8-Yönetim Kurulu toplantılarında raportörlük yapmak, kararları ilgili birimlere duyurmak. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin resmi seyahatleri ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, sonuçlandırmak,

9-Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarıyla görüşmek isteyen Kurum içi ve Kurum dışındaki kişilerle haberleşme ve görüşmelerini sağlamak,

10-Genel Müdürlükçe yapılması kararlaştırılan her düzeydeki toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, ilgili birimlerle koordine ve işbirliği yaparak planlamak ve uygulanmasını sağlamak. Genel Müdürlük iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

11-Genel Müdürlük emir ve direktiflerini ilgili personel ve birimlere duyurmak,

12-Genel Müdürlüğün ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama gibi, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri düzenlemek, yürütmek, ilgili kuruluşlarla koordine etmek,

13-Basında çıkan ve kurumu ilgilendiren haber, yorum, eleştiri, öneri ve fotoğrafları makama sunmak, gerekli görülen hallerde açıklama yapmak ve gerçek dışı yayınlar söz konusu olduğu takdirde söz konusu yayına ilişkin dokümanlar temin edilerek ilgili birimlerle koordine sağlamak suretiyle hazırlanan açıklama metnini yasal süre içerisinde tekzip işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdür onayı ile Hukuk Müşavirliğine göndermek,

14-Genel Müdürlüğe gelen gizli yazıları ve Genel Müdür adına gelen yazı, dosya, zarf, faks vb. belgeleri gizlilik kurallarına riayet ederek teslim almak ve en kısa sürede Genel Müdüre intikal ettirilmesini sağlamak,

15-Birimin stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

16-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 60 55-56
          0(312) 551 63 49

Faks: 0(312) 551 65 73
         0(312) 551 65 59

 

Rss