Yönetim Yapımız
Kurumumuz;

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince,1962 yılından itibaren öğrenim kredisi,2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu gereğince, 1985 yılından itibaren katkı kredisi, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs,vermektedir.

Kurum; 1961 yılında 351 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, tüzel kişiliğe haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. 351 sayılı Kanun’a göre Kurumun organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.
 
Genel Kurul; Kurumun üst karar organıdır. Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı icra, Genel Müdürlüğe karşı karar, Genel Müdürlük ise Kurumun yürütme organıdır.
 
Kurum, başlangıçta Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde iken, bu denetim 06 Şubat 1970 günlü Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor  Bakanlığına devredilmiş, Aralık 1983 tarihinden itibaren 179 sayılı KHK ve 3797 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşu, 04 Mayıs 2009 tarih ve 27218 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiştir. Başbakanlığın 04 Mayıs 2009 tarihli ve 2009/6 sayılı Genelgesiyle yapılan görev dağılımında Kurum Devlet Bakanlığının(Sn.Faruk  Nafız Özak) görev alanları içerisinde yer almıştır.
 
08/06/2011 tarihli 27598 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik Ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. 

08/07/2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı onayı ile; Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunun 27/04/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 08/06/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile eklenen 19/A maddesi uyarınca Gençlik Ve Spor Bakanlığı ile ilgilendirilmesi uygun görülmüştür.
 
Kurum, merkez teşkilatı ile 20 bölge müdürlüğü ve bu bölge müdürlüklerine bağlı yurt müdürlüklerinden oluşmaktadır.
 
Kurum; özel bütçeli olup, hesap ve işlemleri 31.12.2005 tarihine kadar  Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmekte iken, 5108 sayılı Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren Sayıştay’ın denetimine tabidir.
Rss